خانه / کامپیوتر و IT / برنامه نویسی / آموزش PHP / همه توابع کار با آرایه ها در PHP

همه توابع کار با آرایه ها در PHP

آموزش php

در اینجا توابع مهم و پرکاربرد کار با آرایه ها در PHP را در زیر تشریح کرده ایم .

( )array      از این تابع برای ایجاد یک آرایه جدید استفاده می شود .

( ) array_change_key_case      این تابع کاراکتر کلیدها در آرایه های دو بعدی را به حروق بزرگ یا کوچک تبدیل می کند .

( ) array_chunk        این تابع ، یک آرایه موجود را به دو یا چند آرایه کوچکتر تبدیل می کند .

( ) array_combine      این تابع ، دو آرایه تک بعدی را با هم ترکیب کرده و یک آرایه دو بعدی با Key و Value می سازد .

( ) array_count_values      این تابع ، تعداد عناصر مشابه ( دارای Value یکسان ) را در یک آرایه می شمارد .

( ) array_diff      این تابع مقادیر موجود در دو یا چند آرایه را با هم بررسی کرده و اختلاف هایشان را بر می گرداند .

( ) array_fill      این تابع یک آرایه موجود را با مقادیر تعیین شده برای آن ، پر می کند .

( ) array_fill_keys      این تابع کلیدهای تعیین شده ( keys ) برای آنها را به عناصر یک آرایه اضافه می کند .

( ) array_filter      این تابع عناصر یک آرایه را بر حسب دستورات یک تابع دیگر فیلتر کرده و خروجی ها را بر می گرداند .

( ) array_flip      این تابع در یک آرایه دو بعدی ، جای مقادیر ( values ) و کلیدها ( keys ) را با هم جا به جا می کند و یک آرایه جدید را ساخته و در خروجی بر می گرداند.

( ) array_intersect      این تابع مقادیر عناصر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه کرده و عناصر تکراری و یکسان را بر می گرداند .

( ) array_key_exists      این تابع وجود یا عدم وجود یک کلید ( key ) را در یک آرایه بررسی کرده و جواب را بر می گرداند .

( ) array_keys      این تابع کلیدهای ( keys ) موجود در عناصر یک آرایه را بر می گرداند .

( ) array_map      این تابع مقادیر عناصر یک آرایه را به تابعی تعیین شده از سوی کاربر فرستاده و مقادیر جدید بازگشتی را در یک آرایه ذخیره می کند .

( ) array_merge      این آرایه عناصر دو یا چند آرایه را با هم ترکیب کرده و یک آرایه جدید تولید می کند .

( ) array_pop      این تابع آخرین عنصر عضو آرایه را حذف می کند .

( ) array_push      این تابع یک یا چند عنصر جدید تعیین شده را به انتهای آرایه اضافه می کند .

( ) array_rand      این تابع یک یا چند عنصر از آرایه را به صورت رندوم انتخاب کرده و بر می گرداند .

( ) array_search     این تابع آرایه را برای یک مقدار value داده شده به آن جستجو کرده و ارزش کلید key آن را بر می گرداند .

( ) array_reverse      این تابع عناصر یک آرایه را به ترتیب برعکس در خروجی نشان می دهد .

( ) array_shift     این تابع المنت اول آرایه را حذف کرده و مقدار آن را بر می گرداند .

( ) array_slice       این تابع بخش تعیین شده ای از یک آرایه را جدا کرده و بر می گرداند .

( ) array_splice      این تابع عناصری از یک آرایه را حذف کرده و با مقادیر جدید تعیین شده جایگزین می کند .

( ) array_sum      این تابع مجموع عددی یک آرایه را بر می گرداند .

( ) array_unique     این تابع عناصر تکراری یک آرایه را حذف می کند .

( ) array_unshift     این تابع یک یا چند عنصر مورد نظر را به ابتدای آرایه اضافه می کند .

( ) array_values      این تابع کلیه مقادیر values یک آرایه را بر می گرداند .

( ) array_walk      این تابع اعضای یک آرایه را یک به یک خوانده و آن ها را در یک تابع اعمال می کند .

درباره ی modir

همچنین ببینید

متغیر در php

متغیر در PHP : در متغیرها می توانیم مقادیر دلخواهی را ذخیره کنیم و برای ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *